Mona Kim's asshole enjoys some phallic anal attention.